Annex: Trips with figure

Annex: Trips with figures


Record of trips to castles and other spots with Nendroid figure "Chito" starring from "Shojo Shumatsu Ryoko" (girls "world-end" trip).

Marunouchi, Tokyo


















Asakusa & Akibahara, Tokyo




















Tokyo Tower, Tokyo














Tsuchiura Castle, Ibaraki







Cape Inubouzaki, Chiba






Hamamatsu Castle, Shizuoka














Yokohama City, Kanagawa
















Tagokura Dam, Niigata







Shibata Castle, Niigata